Algemene Voorwaarden 

 

Op alle met Perfactor Performances gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Deze voorwaarden hebben een looptijd van een jaar beginnend op de eerste dag van elk nieuw jaar. Wanneer de opdrachtgever de overeengekomen training(-en) telefonisch, schriftelijk danwel per e-mail bevestigt, verklaart deze impliciet akkoord te zijn met deze voorwaarden, mits deze vooraf zijn toegezonden. In de navolgende tekst dient ‘acteurs’ telkens gelezen te worden als ‘trainings/gameacteurs en -actrices’ evenals Perfactor gelezen dient te worden als Perfactor Performances/Perfactor acting in training.

Artikel 1. Prijzen

Op alle door Perfactor acting in training opgegeven prijzen geldt het 6% btw tarief met uitzondering van Perfactor performances prijzen, welke zijn vrijgesteld van btw. Bij avond en weekend uitvoering(en) wordt 150% in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De voorbereidingskosten voor zowel een training, workshop, game als assessment zullen in overleg worden vastgesteld. In de regel is dit onze dagdeel prijs. Bij follow-up trainingen of trajecten, bestaat de mogelijkheid tot een prijsafspraak.

Artikel 2. Betaling en restitutie

De betalingstermijn bedraagt 28 dagen na factuurdatum. Bij het niet naleven van bovengenoemde termijn zullen na een betalingsherrinering, administratiekosten en, indien noodzakelijk, eventuele incassokosten in rekening worden gebracht zulks volgens de geldende wettelijke bepalingen. De cursusdeelnemer zal uiterlijk een maand voor aanvang het volledige cursusgeld hebben overgemaakt op rekeningnummer NL64INGB 00004068309 tnv `Perfactor Performances onder vermelding van de cursuscode. Er wordt geen restitutie verleend bij het vroegtijdig of tussentijds verlaten van de cursus door de cursist. Bij annulering door Perfactor, binnen een maand voor aanvang van de cursus, wordt binnen diezelfde maand wel restitutie verleend.

Artikel 3. Dagdeeltijden

In alle dagdelen is een halfuur opgenomen welke door de Perfactor acteurs wordt benut als voorbesprekingstijd met de trainer, procesleider of assessor. Uiterlijk een dag voor uitvoering heeft de acteur ook al telefonisch contact met de trainer/procesleider of assessor. Een ochtend dagdeel loopt van 08.30 uur tot 12.30; Een middag dagdeel loopt van 12.30 tot 17.00; Een avond dagdeel loopt vanaf 17.30 uur tot 21.00, met inbegrip van een maaltijd.

Artikel 4. Bevestiging / boeking

Boekingen dienen uitsluitend via Perfactor te worden aangevraagd. Accoordverklaringen en opdrachtbevestigingen worden door de opdrachtgever verstuurd of gemaild en worden binnen 5 werkdagen voor accoord getekend per post of mail door Perfactor geretourneerd.

Artikel 5. Concurrentiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de acteur, op dat moment als zzp'er werkzaam via Perfactor voor betreffende opdrachtgever, rechtstreeks of buiten Perfactor om te benaderen en / of te boeken voor werkzaamheden voor de opdrachtgever zelf, of voor derden zonder toestemming van Perfactor.

Artikel 6. Verplaatsen of annuleren

Verplaatsen of annulering van een uitvoering dient altijd plaats te vinden per e-mail of schriftelijk na accordering van de opdracht door Perfactor.

De kosteloze bedenktermijn loopt vanaf 14 dagen tot de geplande eerste  uitvoeringsdag(en). 

  • Bij annulering van een trainings aanvraag tot 7 werkdagen voor aanvang van uitvoering is de volledige prijs verschuldigd.
  • Bij annulering van een trainingsaanvraag van 14 werkdagen voor de uitvoeringsdag is 50% van de totale prijs verschuldigd.
  • Bij annulering van een assessment tot 3 werkdagen voor het assessment is de volledige prijs verschuldigd.
  • Bij annulering van een assessment tot 5 werkdagen voor het assessment is 50% van de totale prijs verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Perfactor, danwel de trainer of acteur in opdracht van Perfactor, is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen.

De opdrachtgever vrijwaart Perfactor geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, t.a.v. de hierboven beschreven gebeurtenissen tenzij hierbij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de acteur en / of trainer in dienst van Perfactor. Indien er sprake is van sportieve activiteiten en / of fysieke deelname welke als training en / of als noodzaak voor de training, presentatie of workshop wordt aangemerkt, berust beoordeling en verantwoordelijkheid van deelname aan zulks een activiteit geheel bij de deelnemer.

Artikel 8. Recht

In geval van een geschil wordt eerst getracht dit zelf op te lossen met de betrokkene(n). Mocht dit niet lukken dan zal mediation toegepast worden door de NvvT (Nederlandse Vereninging van trainingsacteurs). De uitspraak van deze vereniging is bindend voor Perfactor. (Zie ook Klachtenregeling)

Artikel 9. Privacy

Ten alle tijden geldt voor alle in opdracht van Perfactor werkende personen, alsmede allen die een informatiedag, workshop, cursus, inkijk stage, game of evaluatie hebben gevolgd, dat zij de privacywetgeving in acht nemen zoals beschreven in de bepalingen van de wet op de privacy.

Dit geldt tevens voor de inhoud van alle diensten geleverd door Perfactor, maar ook voor alle info van de trainer/assessor en cursisten/kandidaten/deelnemers en alle Perfactor opdrachtgevers.

Artikel 10. Copyright en eigendomsrecht

Ten alle tijden geldt voor alle in opdracht van Perfactor werkende personen, alsmede alle cursisten dat het iegendomsrecht en copyright van alle ter beschikking gestelde informatie, brochures en casuïstiek eigendom is en blijft van Perfactor.